തൊടുപുഴ ടൗണിലോ ടൗണിനു സമീപമോ കെട്ടിടവുംtimely news image

തൊടുപുഴ ടൗണിലോ ടൗണിനു സമീപമോ കെട്ടിടവും (മൂന്നോ നാലോ മുറികൾ ) നാല് വാഹനങ്ങൾ എങ്കിലും പാർക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലവുമുള്ള കെട്ടിടം ആവശ്യമുണ്ട് .ഫോൺ /9847141115 .Kerala

Gulf


National

International